Toto je školní řád Hradu Bradavice, internetové školy nacházející se na adrese www.hradbradavice.com – jeho znalost a dodržování jsou povinné pro všechny studenty, profesory, pracovníky…

Přihlášeným se na tomto místě zobrazí užitečný bonus. ;-)

Úvodem

Svět, který v Hradu Bradavice potkáte, je inspirován příběhy o kouzelnících a čarodějkách, jak nám ho představila ve svých knihách spisovatelka J. K. Rowlingová. Zapojit se do něj může každý, kdo si nasadí Moudrý klobouk a bude zařazen do některé z kolejí. Věk pro přihlášení není specifikován, jedinec musí ovládat umění písma a četby a ovládat český nebo slovenský jazyk. Hrad Bradavice NENÍ založen na RPG. Škola je otevřena novým studentům po celý rok, nově příchozí studenti se zařadí do školní docházky dle svého uvážení.

Obyvatelé Hradu musí dodržovat tato pravidla:

První kroky v Hradě

Hrad Bradavice má mnoho pater, chodeb, chodbiček a místností. Většina z nich je dostupná kterémukoli obyvateli hradu (dále „hradník“); do některých je však přístup některým hradníkům zakázán – prostory ostatních kolejí, kabinety profesorů, sborovna nebo uzavřené části ředitelny, pracovny šéfredaktorů školního časopisu, Zapovězený les, oddělení s omezeným přístupem v knihovně, případně i další místa.

Některé hradní prostory jsou nestabilní; mohou se objevovat nové místnosti, či naopak se schovávat. Schodiště a chodby mohou měnit svoji polohu a směr, nikdy nemůžete vědět jistě, kam vás dovedou.

Hradník přijde do části hradu určené Příchozím, odkud by měl pokračovat do patra Informace, aby si zde přečetl školní řád a další dostupné informace. Poté může jít k Zařazování. Vstupem do tohoto patra a do procesu registrace příchozí stvrzuje, že se seznámil se školním řádem a po dobu studia v Hradu se jím bude řídit.

Moudrý klobouk

Každý hradník je povinen si před začátkem studia nasadit na hlavu Moudrý klobouk (v patře Zařazování), který mu vybere jeho kolej. Ta mu bude domovem po celou dobu jeho pobytu v Hradě. Moudrý klobouk ví nejlépe, do které koleje kdo patří, a proto proti jeho rozhodnutí není odvolání. Názvy kolejí jsou: Havraspár, Mrzimor, Nebelvír a Zmijozel.

Během Zařazování je třeba číst a dodržovat pokyny, aby celý proces proběhl bez zbytečných problémů. Zejména uvedení správné e-mailové adresy je velice důležité, neboť se na ni zasílá uvítací dopis obsahující i kód nutný pro aktivaci účtu. (Pokud uvedete chybný e-mail, nedostanete aktivační kód či narazíte na jiný problém, neregistrujte se znovu – napište o tom vedení školy, pomůžeme vám situaci vyřešit.) Po úspěšné aktivaci a prvním přihlášení se příchozí stává skutečným hradníkem. Dále je nutné zvolit si jméno, pod kterým budete v Hradě vystupovat. Nesmí být nikterak vulgární, či jinak v rozporu se školním řádem, jinak by byl nositel daného jména vyloučen.

Přísně se zapovídá opětovné nasazování Moudrého klobouku a vytváření dalších uživatelských účtů pro jednu osobu, ať už je motivace jedince pro tento skutek jakákoliv. Pokud byl hradník odhlášen kvůli neaktivitě, nesmí si již znovu nasazovat Moudrý klobouk; stačí, když napíše Hradní radě e-mail se žádostí o obnovení účtu.

Vytvoření více identit („mulťáctví“) bude mít za následek neprodlené vyloučení, včetně všech dalších identit. Pokud provinilec uzná svou chybu, může mu být umožněn návrat do Hrádku pod první registrací. Musí však splnit trest v podobě eseje, která bude adekvátní jeho provinění. Po návratu ztrácí všechny své doposud nabyté body a bude zapsán v trestnici.

Hradní život

Hrad není nutno navštěvovat denně. Minimálně jednou měsíčně je to však vhodné, protože při měsíční nepřítomnosti hrozí odhlášení kvůli neaktivitě. Ani to ovšem nemusí znamenat definitivní konec studií, protože takto odhlášený hradník může kontaktovat Hradní radu a požádat o opětovné zařazení mezi studenty. Body odhlášených studentů zůstávají jejich kolejím. Pokud hradník zažádá o opětovné aktivování účtu, body již zpět nedostane.

V Hradě se k sobě všichni chovají slušně, sprostě nenadávají, vzájemně se neurážejí a v žádném případě si neubližují a nesesílají nebezpečné kletby. Nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi studenty a profesory, řediteli kolejí či členy Hradní rady je obvyklé tykání.

Soví pošta

Při vzájemné komunikaci soví poštou (tj. e-mailem) se vyžaduje dodržování těchto základních pravidel:
Při porušení zmíněných pravidel se odesílatel vystavuje riziku, že adresát bude jeho zprávy ignorovat.

Odměny a tresty

Odměny

Máte-li chuť, čas a možnosti pomoct Hrádku – něco udělat, vymyslet… něco dobrého, co Hrad ovlivní nebo alespoň napomůže k jeho rozvoji, můžete si vysloužit odměnu. Odměna může mít mnoho podob – plaketa, medaile, jednorázová bodová prémie…

Navrhnout hradníka na odměnu může kterýkoli z hradníků. V ředitelně oznamte, o kom si myslíte, že si odměnu zaslouží. Ke své žádosti připojte výčet věcí, kterými váš kandidát Hradu prospěl (a jak). Vaše zdůvodnění by mělo být věcné.

Členové Hradní rady budou poté jednotlivé návrhy projednávat a posuzovat.

Záslužné služby škole je možno také odměnit jednorázovou bodovou prémií dle uvážení vedení školy. Nárok na tuto odměnu však po vedení školy nelze nikterak vymáhat.

Tresty

Poruší-li kterýkoliv hradník školní řád, bude mu udělen trest dle závažnosti jeho provinění. Posouzení závažnosti provinění a volba odpovídajícího trestu je na osobě, která trest zadává. Trest prvního stupně může udělit kterýkoliv profesor, ředitel koleje či člen vedení. Tresty druhého stupně uděluje pouze vedení školy. U závažných provinění jim nemusí předcházet trest nižšího stupně. Udělení trestu musí být oznámeno v trestnici a odesláno sovou provinilci (nevztahuje se na „mulťáky“). Součástí zadání musí být důvod trestu a termín pro jeho vypracování. Na vypracování trestu musí mít provinilec alespoň dva týdny, maximálně pak měsíc.

Při nesplnění trestu oznámí profesor (ředitel koleje či člen vedení) tuto skutečnost Hradní radě a bude následovat udělení trestu druhého stupně. Termín pro dodání původního trestu se prodlouží. Pokud ani v prodlouženém termínu není trest dodán, následuje další prodloužení termínu a podmínečné vyloučení. Jestliže ani v tomto termínu není trest splněn, končí případ definitivním vyloučením hříšníka.

Žádost o potrestání může podat v ředitelně (nebo e-mailem na adresu vedení) jakýkoli obyvatel školy, pokud zjistí porušení pravidel vyplývajících ze školního řádu. Ve své žádosti musí uvést přesný důvod.

Každý má právo se bránit. Při spekulativním udělení trestu (podezření, že trest byl udělen neprávem, neobjektivně…) lze podat odvolání taktéž v ředitelně nebo e-mailem na adresu vedení školy.

Obyvatelé

V Hradě můžete natrefit na studenty, profesory, absolventy, prefekty, ředitele kolejí a Hradní radu. (Někteří hradníci zastávají hned několik funkcí najednou.) Pobyt vlkodlaků, upírů a jiných nebezpečných bytostí a nestvůr je v Hradě zakázán. Bude-li zjištěno, že se zde někdo takový vyskytuje, bude s okamžitou platností vyloučen.

Hradní rada

Koleje

Ředitelé kolejí

Prefekti

Prefektské volby

Profesoři

Asistenti

Studenti

Absolventi

Orientace v Hradě

Hrad má 8 pater. Patra Příchozím, Informace a Zařazování jsou přístupná všem; bez nutnosti přihlášení. Ke vstupu do ostatních pater je nutné být přihlášen (tedy zaregistrován). Podrobný popis hradních prostor je uveden v Informační studnici – Co kde najít.

Bodový a finanční systém

Body

Finance

Pravidla pro změnu jména

Výuka

V průběhu studia můžete absolvovat sedm ročníků. Není možné některý ročník prostě a jednoduše přeskočit nebo začít až třeba třetím rokem.

Školní rok trvá zpravidla od 1. září do 15. ledna (poté je zde doba na postupové zkoušky, NKÚ a OVCE) a od 15. února do 30. června (poté je opět doba na zkoušky). Studenti pátého ročníku skládají zkoušky NKÚ, studenti sedmého ročníku zkoušky OVCE.

Zkouškové období je bráno jako doba prázdnin. Během nich je studentům povoleno zdržovat se v prostorách školy, očekává se od nich však, že budou respektovat zaslouženou dovolenou profesorského sboru.

Výuka se řídí platným Výukovým řádem.

Semináře

Semináře jsou rozšíření výuky. Bývají zejména o tématech, o kterých je málo informací, takže by nepokryly běžné hodiny. Řídí se platným Výnosem o seminářích.

Zájmová činnost (kroužky)

Soutěže

Body můžete získat také vypracováním soutěže. Oficiální stránku soutěží najdete na adrese https://alohomorahradek.blogspot.cz. Tam také najdete pravidla, kterými se soutěže řídí.

Školní časopis

Šéfredaktorský tým

Letaxová síť

V letaxové síti jsou připojené krby na různé obchody, salóny nebo restaurace. Do letaxové sítě se dostanete z Hradních prostor.

KonkurzyNarozeniny

16. 7. – Leyla Parksová (31)
20. 7. – Anula June (35)
22. 7. – Lissa Riddlová (19)